Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dobiegniew

logo bip
Strona główna   Pomoc   Rejestr zmian

Mienie Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku

Data publikacji: 04-07-2017 00:00

                                                                                        INFORMACJA 
                                                                       O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
                                                                 GMINY DOBIEGNIEW ZA 2016 ROK 
                                                                 sporządzona w dniu 24 marca 2017 roku stan_mienie_gminy_za_2016.pdf

opublikował:
ostatnie zmiany: 04-07-2017 13:28 przez
czytany: 5525
Rejestr zmian

Mienie Gminy na dzień 20 lutego 2013 roku

Data publikacji: 16-07-2013 00:00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBIEGNIEW ZA 2012 ROK
sporządzona na dzień 20 lutego 2013 roku stan_mienia_gminy_za_2012.pdf   strzałka   Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew za 2012 rok

autor:
opublikował:
ostatnie zmiany: 16-07-2013 13:05 przez
czytany: 9175
Rejestr zmian

Mienie Gminy na dzień 15.10.2006 r.

Data publikacji:
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
sporządzona na dzień 15.10.2006 roku

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) własnością samorządu terytorialnego. Gmina nabyła mienie z wyłączeniem majątku przedsiębiorstw państwowych  i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze ogólnokrajowym lub wojewódzkim oraz nieruchomości wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi.

Wartość przyjętych gruntów została określona przez członków komisji inwentaryzacyjnej i w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2005 r.
Stan na 15.10.2006 r.
 
Powierzchnia
w m2
Wartość
w tyś. zł.
Powierzchnia
w m2
Wartość
w tyś. zł.

Nieruchomości gruntowe
(grunty)

 419 0000

 16.341,-

 420 1258

 14.930,-
Grunty stanowiące własność komunalną Gminy:
L.p.
Wyszczególnienie
Powierzchnia
ha
Wartość gruntu  
w tys. zł
 1.
Drogi
188
-
 2.
Parki i tereny zielone
25
1.150,-
 3.
Cmentarze komunalne
4
280,-
 4.
Tereny nie zabudowane rekreacyjne
13
2.500,-
 5.
Tereny nie zabudowane
41
3.500,-
 6.
Tereny pod zabudową
125
5.500,-
 7.
Grunty użytkowników wieczystych
24
2.000,-
Wartość budynków i budowli została określona na podstawie danych uzyskanych 
od ich zarządców bądź użytkowników i przedstawia się następująco:
 
1)     Dane dotyczące praw własnościowych będących w bezpośrednim
administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy:
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień   15.10.2006 r.
  1.
Budynki gospodarcze
2.880.000,-
2.
Budynki administracyjne
73.491,-
3.
Sale wiejskie
136.266,-
  4.
Budynek Muzeum
17.000,-
5.
Przystanki
30.554,-
6.
Budynki OSP
3.969,-

 

7.
Drogi, chodniki, ulice, rampy, parkingi
1.413.123,-
8.
Sieć energetyczna
216.567,-
9.
Kanalizacja burzowa
189,-
10.
Pomost w Dobiegniewie
250.648,-
11.
Kotły  wodne
4.629,-
12.
Komputery
33.482,-
13.
Środki transportu
32.674,-
14.
Wyposażenie OSP
14.617,-
15.
Urządzenia biurowe
52.097,-

2)     Mienie komunalne administrowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dobiegniewie:
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł.  
na dzień 15.10.2006 r.
1.
Budynki gospodarcze
7.161,-
2.
Mienie ciepłownicze
410.993,-
3.
Oczyszczalnia ścieków: Radęcin, Osiek, Dobiegniew, 
Mierzęcin
2.136.676,-
4.
Kanalizacja na terenie gminy
4.800.159,-
5.
Wodociąg  Dobiegniew  i Stacja Uzd.Wody.
828.963,-
6.
Wodociągi na terenie Gminy
1.719.162,-
  7.
Wysypisko
88.013,-
8.
Cmentarze (Dobiegniew-Mierzęcin-Radęcin)
10.000,-
  9.
Udział Gminy w PUK Sp. z o.o.
100%
 3)     Budynki i budowle użytkowane przez klubu sportowe:
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł.  na dzień 
15.10.2006 r.
1.
Budynki KS „Błękitni”w Dobiegniewie
1.026.000,-
2.
Obiekt KS „Arka” w Mierzęcinie
16.815,-
3.
Obiekt KS „Zorza „ w Rolewicach
-
 4)     Mienie komunalne jednostek i zakładów budżetowych:
a)     Miejsko – Gminny Zespół Oświaty:
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień 
15.10.2006 r.
1.
Budynki szkolne
4.199.951,-
2. 
Budowle i urządzenia
313.622,-
3.
Urządzenia biurowe
38.658,-
4.
Komputery
41.078,-
5.
Środki transportu
628.489,-
  b)     Zespół Szkół ul. Poznańska
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień
15.10.2006 r.
1.
Budynek szkoły
1.363.749,-


c)  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
 
L.p.
Wyszczególnienie
Wartość w zł. na dzień 
15.10.2006 r.
1.
Budynki mieszkalne
4.863.392,-
2. 
Budynek ZGM w Dobiegniewie
161.082,-
3.
Budynki gospodarcze (garaże, komórki)
654.166,-
4.
Budowle i urządzenia (kotły, piece CO)
261.437,-
5.
Specjalistyczne maszyny, aparaty
3.289,-
6.
Środki transportu
73.841,-
7.
Urządzenia biurowe
7.469,-
8.
komputery
15.098,-

 5) Prowadzona przez Gminę Dobiegniew polityka zbywania nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców. Burmistrz Miasta i Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody z  tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych. Przedstawiają
się  w sposób następujący: 

L.p.
Wyszczególnienie
Dochód za 9 m-cy 
2006 roku w zł.
1.
Dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu budynków, 
lokali mieszkalnych  i użytkowych
52.160,85
2.
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w tym 
spłata rat w tym działki nad jez.Osiek
431.881,76
331.740,-
3.
Dochody z pierwszych opłat i opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego gruntów
3.316,50
4.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności
3.018,12

Przedstawiony powyżej dochód, uzyskany w roku bieżącym został osiągnięty w 100% między innymi poprzez:
a)     sprzedaż lokali mieszkalnych –  7 sztuk
b)     sprzedaż nieruchomości zabudowanych – 1 sztuka
c)      sprzedaż działek budowlanych i innych –22  sztuk
        (w Dobiegniewie - 3, w Mierzęcinie -  5, w Osieku nad jez.Osiek – 14 )
d)     dzierżawę gruntów pod kioskami handlowymi
e)     dzierżawę gruntów pod garażami
 
 
czytany: 15616
Rejestr zmian
ikona drukowania